Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

PROJEKTY

Warsztaty kosmetyczne

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie, Oddział w Zarzeczewie rozpoczął w kwietniu realizację kolejnego projektu sponsorowanego przez ANWIL S.A. – producenta nawozów Canvil i Anvistar. Projekt „Pszczoły dla zdrowia” ma na celu przybliżyć wiedzę o życiu rodziny pszczelej, współpracy rolników i pszczelarzy, a przede wszystkim na temat produktów pszczelich.

Z prozdrowotnymi właściwościami produktów pszczelich zapoznali się uczestnicy pierwszych zajęć edukacyjnych w Woli Adamowej (gmina Chodecz, powiat włocławski) i Sułkowie (gmina Lubraniec, powiat włocławski). Ciekawym wprowadzeniem do części warsztatowej zajęć były wykłady Adriana Stankiewicza – specjalisty ds. pszczelarstwa z Oddziału w Zarzeczewie. Stanowiły one swego rodzaju opowieść o życiu rodziny pszczelej, zilustrowaną prezentacją wytwarzanych przez pszczoły produktów i sprzętu pszczelarskiego, używanego do ich pozyskiwania. Podczas wykładu pan Stankiewicz przytaczał wiele przykładów, a wręcz spektakularne działanie miodu, jadu pszczelego, propolisu czy też mleczka pszczelego. Opisywał on autentyczne przypadki, z którymi zetknął się podczas swej praktyki pszczelarskiej. Dotyczyły one zbawiennego wpływu na różne przypadłości.


Adrian Stankiewicz – specjalista ds. pszczelarstwa z Zarzeczewa podczas części wykładowej

W dalszej części zajęć, pod okiem Anny Dykczyńskiej – również z Oddziału w Zarzeczewie, uczestnicy sporządzali wybrane kosmetyki na bazie produktów pszczelich. Domowa metoda ich wyrobu okazała się na tyle prosta, iż wiele osób zachęciliśmy do „produkcji” tych specyfików na własne potrzeby, co z pewnością pozytywnie wpłynie na ich zdrowie.


Grupa uczestniczek warsztatów w Woli Adamowej


Zajęcia warsztatowe – sporządzanie soli do kąpieli z dodatkiem miodu


Uczestniczki warsztatów w Sułkowie

Kolejne zajęcia edukacyjne w ramach projektu „Pszczoły dla zdrowia”, sponsorowanego przez ANWIL S.A., odbędą się w lipcu, sierpniu i we wrześniu bieżącego roku. Zapraszamy serdecznie!

Anna Dykczyńska, KPODR

Fot. A. Dykczyńska, A. Stankiewicz

 

 

 

 

Opieka nad fiordami

Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju w ramach strategicznego programu badań naukowych i prac rozwojowych „Społeczny i gospodarczy rozwój Polski w warunkach globalizujących się rynków” GOSPOSTRATEG.

Potencjał gospodarstw rolnych do zapewniania opieki seniorom i młodzieży wykorzystują różne kraje europejskie. W ramach projektu „GROWID: Gospodarstwa opiekuńcze w rozwoju obszarów wiejskich wobec wyzwań demograficznych” grupa doradców i specjalistów z całej Polski odwiedziła Norwegię, by poznać i skorzystać z jej doświadczeń.

Gospodarstwa zajmujące się opieką są oznaczone charakterystycznym znakiem „Inn på tunet”. To sformułowanie znaczy dosłownie „w zagrodzie”, bowiem charakter tradycyjnego obejścia gospodarskiego jest tu najważniejszy.

Mimo że Norwegia ma obszar większy od Polski, to do uprawy nadaje się jedynie około 3% powierzchni, dlatego gospodarstw rolnych jest tu znacznie mniej niż u nas. Sporo z nich nie jest w stanie utrzymać się tylko z produkcji rolniczej, więc podejmują się dodatkowej działalności,  w tym prowadzenia opieki. Takie inicjatywy były tam podejmowane od lat 90., początkowo dotyczyły pracy z dziećmi i młodzieżą, zaś Matmerk (Stiftelsen Norsk Mat) zapoczątkował projekt „Inn på tunet” – certyfikowania gospodarstw pod kątem świadczenia opieki.

Matmerk jest fundacją powołaną przy norweskim ministerstwie rolnictwa i żywności, której głównym celem jest dążenie do zapewnienia jak najwyższej jakości żywności wytwarzanej w Norwegii i prowadzenie działań, by obywatele preferowali rodzime produkty. Żeby to osiągnąć określili system jakości KSL, którego częścią jest także kwalifikowanie działań opiekuńczych. Osoby, które chcą rozpocząć taką działalnością najpierw uczestniczą w szkoleniu, które pomaga stwierdzić czy to zajęcie im odpowiada. Następnie wypełniają szczegółowy kwestionariusz. Pytania dotyczą m.in. planowanej grupy docelowej, rodzaju zajęć, jak również prowadzonej produkcji rolniczej – kilkaset odpowiedzi jest następnie analizowanych, żeby wyłapać nieścisłości i błędy. Niektóre dane muszą być potwierdzone stosowną dokumentacją, załączaną w systemie informatycznym. Gdy wszystko jest jasno sprecyzowane gospodarstwo otrzymuje certyfikat ważny przez dwa lata, a tym samym prawo do posługiwania się znakiem „Inn på tunet”. Kwestionariusz będzie musiał być wypełniany i aktualizowany corocznie, zaś co drugi rok „zagrodę” odwiedzi audytor zaangażowany przez Matmerk, który sprawdzi, czy deklaracje pokrywają się z rzeczywistością. Na wyjaśnienie i poprawienie nieścisłości otrzymuje się określony termin, którego niedotrzymanie skutkuje utratą certyfikatu. Co istotne chętni nie płacą za przystąpienie i funkcjonowanie w systemie. Jednak sami pokrywają koszty dostosowania swojego gospodarstwa, przy czym mogą uzyskać na to pomoc finansową od innych podmiotów.

Gospodarstwa są skierowane do 3 głównych grup odbiorców i według tego dobierane są zajęcia i działania:

– dzieci i młodzież ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi/wychowawczymi – opieka ma pomóc im funkcjonować w społeczności i jednocześnie realizuje program nauczania,

– osoby z demencją – opieka służy podtrzymaniu sprawności i posiadanych umiejętności, odwlekając konieczność korzystania z całodobowej opieki w specjalistycznych ośrodkach,

n osoby z uzależnieniami i wynikającymi z nich problemami, w tym osoby skazane za wykroczenia – działania skupiają się na wdrożeniu ich w zajęcia gospodarskie, by mogły później funkcjonować na zwykłym rynku pracy i żyć w społeczeństwie. Od jakiegoś czasu takie gospodarstwa przyjmują również migrantów, pomagając im się zaaklimatyzować, łącząc pracę z nauką języka.

Po dopełnieniu formalności trzeba znaleźć odbiorców usług. Gospodarstwa zawierają kontrakty z gminami lub szkołami, które kierują do nich osoby wymagające wsparcia i je finansują. Umowy precyzują wymiar i zakres opieki, koszty oraz kwalifikacje opiekunów. Tym samym pojawia się tu pewna dowolność, zależna od zasobów finansowych gminy, jej priorytetów i potrzeb mieszkańców. Po przekroczeniu określonej kwoty gminy są zobowiązane stosować przetargi na wykonawców usług, więc gospodarstwo, które przegra może zostać bez zajęcia – taka sytuacja spotkała jedno z odwiedzonych gospodarstw, skierowane do osób z demencją. Poradzili sobie znajdując indywidualnych klientów, gdyż osoby prywatne także mogą wykupywać usługi opiekuńcze w gospodarstwach.

Wobec takich wyzwań nic dziwnego, że gospodarstwa potrzebują wsparcia – wiele z nich należy do klastra/spółdzielni Inn På Tunet Norge SA. Organizacja działa na szczeblu krajowym, ma zarząd oraz oddziały we wszystkich regionach. Pomaga szukać odbiorców, składać oferty przetargowe, negocjować umowy z gminami, a także zajmować się formalnościami, jednak w zamian należy odprowadzać do niej od 10 do 20% przychodów. Część gospodarzy jest zadowolona z takiego odciążenia i możliwości skupienia się tylko na opiece, inni rozczarowani małą skutecznością wolą działać na własną rękę – często zależy to od specyfiki gminy oraz umiejętności właścicieli w radzeniu sobie z raportowaniem i rozliczaniem kontraktów. Spółdzielnia wraz z jednym ze związków zawodowych rolników „Norges Bondelag” w zeszłym roku rozpoczęli kampanię promującą gospodarstwa opiekuńcze, skierowaną zarówno do potencjalnych odbiorców, jak i rolników, którzy mogą je prowadzić.

Zajęcia oferowane w gospodarstwach bazują na opiece nad zwierzętami, uprawach ogrodniczych, spacerach po okolicy, wspólnym spędzaniu czasu i rozmowach. Podkreślany jest związek z naturą i cyklem prac w gospodarstwie. Istotna jest również organizacja, by zachować bezpieczeństwo uczestników, a stopień złożoności czynności był dostosowany do ich umiejętności. To mogą być małe, proste zadania – jak przygotowywanie podpałki ze starych gazet, układanie szczapek drewna, zbieranie owoców, robienie dżemu – ważne, by miały wymiar praktyczny.

Wiele z odwiedzonych gospodarstw prowadzi zróżnicowaną działalność – pozarolniczą i opiekuńczą, zajmują się także agroturystyką, oferują zajęcia edukacyjne dla grup przedszkolnych i szkolnych, mają sklepiki z produktami z gospodarstwa, wynajmują sale na imprezy (często w przekształconych budynkach gospodarczych). Jak widać nawet przy uregulowanej sytuacji prawnej i określonych wymogach taka działalność stanowi wyzwanie.

Norwescy gospodarze sprawujący opiekę muszą radzić sobie z trudnościami wynikającymi zarówno  z codziennych sytuacji, jak również konieczności dopełniania formalności. Nie jest to zajęcie dla każdego, jednak satysfakcja z pomocy innym wynagradza wysiłki. Miejmy nadzieję, że taka forma opieki – o rodzinnym charakterze, powiązana z naturą i rolnictwem – upowszechni się również w naszym kraju.

Uczestnicy wizyty z uwagą słuchali o systemie certyfikacji prowadzonym przez Matmerk

Tylko certyfikowane gospodarstwa mogą używać znaku „Inn på tunet”

Właściciele i jednocześnie opiekunowie prezentowali swoje doświadczenia   i oprowadzali grupę po gospodarstwie

Kontakt ze zwierzętami jest ważnym elementem opieki

Tekst i fot. Aleksandra Bielińska, KPODR

4 kwietnia 2022: Pierwsze spotkanie Krajowej Sieci Interesariuszy w projekcie IPMWorks

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie zorganizował pierwsze spotkanie Krajowej Sieci Interesariuszy w projekcie IPMWorks.

Utworzenie Krajowej Sieci to zadanie każdego z 16 państw partnerskich, mające na celu upowszechnianie wiedzy o projekcie oraz uzyskanie merytorycznego i legislacyjnego wsparcia dla idei IPMWorks: rozwoju sieci gospodarstw demonstracyjnych i promocji integrowanej ochrony roślin. Krajowa Sieć Interesariuszy ma być również miejscem wymiany wiedzy i doświadczeń, a także uwag i propozycji wsparcia w zakresie tematyki IO oraz gospodarstw demonstracyjnych.

Do Krajowej Sieci zaproszono więc przedstawicieli instytucji tj. Instytut Ochrony Roślin; Państwowa Inspekcja Ochrony Roślin i Nasiennictwa, Krajowa Rada Izb Rolniczych, Krajowe Zrzeszenie Rzepaku i Roślin Białkowych, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie, Polskie Stowarzyszenie Ochrony Roślin, Kujawsko-Pomorskie Stowarzyszenie Producentów Ekologicznych EKOŁAN a także Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi i inni.

Spotkanie rozpoczął powitaniem i słowem wstępnym dr Ryszard Kamiński – Dyrektor KPODR. Następnie o ogólnych założeniach projektu IPMWorks, a także roli Krajowej Sieci Interesariuszy, wraz z możliwością spotkania na forum europejskim w Brukseli opowiedziała Anna Kaszkowiak, odpowiedzialna za promocję i koordynację projektu.

Josip Zubac – trener polskiej sieci gospodarstw IPMWorks, przedstawił prezentację o powiązanych projektach, których IPMWorks jest kontynuacją: Nefertiti, Farm Demo, IPMDecisions i innych, już istniejących, sieciach demonstracyjnych.

Serię prezentacji zamknęła Agnieszka Szczepańska – drugi trener sieci IPMWorks i koordynator krajowej sieci gospodarstw w województwie kujawsko-pomorskim. Przedstawiła obecny status krajowej sieci gospodarstw, najbliższe plany z nią związane oraz gospodarstwa, które tworzą nową sieć IPMWorks.

Pozostała część spotkania została poświęcona rozmowie na temat możliwości współpracy, padło dużo uwag i pomysłów na kooperację z KPODR w projekcie IPMWorks i nie tylko. IPMWorks wpisuje się w proces tworzenia ogólnokrajowej sieci gospodarstw, która jest nowoczesną, bardziej zorganizowaną formą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy rolnikami, z wyznaczonymi koordynatorami tych działań (doradcami czy trenerami). Stanowi również szansę budowania wszechstronnych kontaktów, m.in. biznesowych.

 

 

29.03.2022 – SPOTKANIE ZESPOŁÓW EKSPERCKICH W PROJEKCIE RENALDO W MINISTERSTWIE ROLNICTWA W WARSZAWIE

29 marca w Warszawie, w siedzibie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi odbyły się warsztaty adresowane do zaangażowanych w projekcie RENALDO specjalistów i gmin. Tematem warsztatów było: „Programowanie wsparcia dla Spółdzielni Energetycznych na bazie dotychczasowych doświadczeń projektu RENALDO”.

 

Głównym celem tego spotkania było znalezienie odpowiedzi na pytania:

– Jakie są potrzeby grup inicjatywnych spółdzielni energetycznych?

– Jak wygląda program wsparcia na dziś w ramach RENALDO: czym dysponujemy, czego nam brakuje?

Koordynatorzy: Activus i KPODR, a także przedstawiciele gmin, opowiedzieli o stanie zaawansowania prac w gminach partycypujących i towarzyszących na Podlasiu i w Kujawsko-Pomorskim. Informacje
ze strony Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi przedstawił Jarosław Wiśniewski. O otwartym dokumencie KPODR pt. „Spółdzielnie energetyczne – Pytania i odpowiedzi” opowiedział Rafał Serafin – kierownik projektu w KPODR.

Warsztaty były również okazją do bezpośredniego spotkania w pełniejszym gronie koordynatorów projektu, specjalistów ds. OZE, rynku energii i spółdzielczości, przedstawicieli zaangażowanych gmin i zespołu ds. RENALDO z ramienia Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

SPÓŁDZIELNIE ENERGETYCZNE – DZIAŁAMY!

Pod koniec marca zespół KPODR w Minikowie zorganizował spotkania grup inicjatywnych z gminami uczestniczącymi w projekcie RENALDO: Nakłem nad Notecią i Rypinem.

 

W obu spotkaniach uczestniczyli przedstawiciele urzędów gmin, rolnicy, lokalni przedsiębiorcy, Jarosław Wiśniewski -przedstawiciel Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz współpracujący w projekcie specjaliści, na czele z Ireneuszem Perkowskim – założycielem pierwszej spółdzielni energetycznej w Polsce (EISALL w Raszynie).

Zarówno w Nakle jak i Rypinie został zarysowany wstępny skład członkowski spółdzielni.

W Nakle na początkowym etapie będzie to najprawdopodobniej wariant „JST”, czyli założycielami i członkami spółdzielni będą jednostki samorządu terytorialnego – spółki gminne i fundacje. W następnym etapie dołączą inni członkowie: rolnicy, przedsiębiorcy, prosumenci indywidualni. W Rypinie natomiast wiodącym wariantem jest oparcie spółdzielni o 3 osoby prawne (w tym biogazownię i elektrownię wiatrową), z możliwością dołączenia osób fizycznych. Specjaliści w projekcie wykonują obecnie szczegółowe kalkulacje korzyści dla poszczególnych wariantów i na ich podstawie będą podjęte ostateczne decyzje w każdej z gmin.

KPODR rozpoczął serię spotkań z inicjatorami spółdzielni energetycznych w gminach partycypujących w projekcie RENALDO.

Galopujące ceny energii oraz perspektywa zakończenia premiowania indywidualnych prosumentów już za niemal miesiąc przekładają się na zainteresowanie rozwiązań „prosumenta zbiorczego”, czyli spółdzielni energetycznej. Grupa inicjatywna powstająca na terenie gminy Nakło nad Notecią spotkała się w siedzibie KPODR by rozważyć wspólnie plusy i minusy nowej formy lokalnego rynku energii jakim jest spółdzielnia energetyczna. KPODR, samorząd i inni uczestnicy spotkania postanowili policzyć,
na ile współpraca w formie spółdzielni energetycznej może im obniżyć rachunki za prąd, działając zarówno jako producent jak i konsument energii elektrycznej z OZE. Na kolejnym spotkaniu w marcu, potencjalni spółdzielcy przedyskutują zasadność wspólnego przedsięwzięcia na podstawie prognoz policzonych za pomocą kalkulatora RENALDO w oparciu o ich aktualne i planowane zużycie
oraz produkcję energii elektrycznej z OZE. Do pomocy zaangażowano dr. Adama Mrozińskiego z Politechniki Bydgoskiej.

Przepisy regulujące działanie spółdzielni energetycznych są jeszcze stosunkowo nowe i mało znane. Warto więc skorzystać z wiedzy i doświadczeń autorów przepisów, jak również praktyków spółdzielni energetycznych oraz specjalistów OZE. Dlatego też zaproszono do udziału przedstawicieli Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także prezesa pierwszej zarejestrowanej spółdzielni energetycznej EISALL w Raszynie – Ireneusza Perkowskiego oraz autora kalkulatora RENALDO i eksperta rynków energii – Daniela Raczkiewicza.

Już 24 lutego odbędzie się kolejne spotkanie, tym razem z grupą inicjatywną związaną z Biogazownią Rypin w gminie Rypin. Tam już ustalono na podstawie analiz kalkulatora RENALDO, że spółdzielnia energetyczna jest zasadna – czyli działając wspólnie jako spółdzielcy mogą potencjalnie czerpać korzyści indywidualnie. Do ustalenia jest jednak sprawa zasadnicza – jak dzielić wypracowane korzyści pomiędzy spółdzielcami i czy potrzebni są dodatkowi spółdzielcy po stronie produkcji czy też konsumpcji energii z OZE by zwiększyć korzyści dla spółdzielców.

W najbliższych tygodniach i miesiącach kolejne spotkania w kolejnych gminach partycypujących w projekcie RENALDO przyczynią się do wypracowania „ścieżki dla ustanawiania” spółdzielni energetycznej, którą mogą podążać kolejne inicjatywy. Zależy nam na tym, aby było jak najwięcej inicjatyw w zakresie powstawania spółdzielni energetycznych w województwie kujawsko-pomorskim.

2 SPOTKANIE GRUPY ROBOCZEJ W PROJEKCIE FARMWELL

1 lutego odbyło się drugie spotkanie grupy roboczej w projekcie Farmwell. Odbyło się ono w formie hybrydowej, część stacjonarna miała miejsce w Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji w Minikowie.

Uczestników powitał, a także poprowadził całe spotkanie, dyrektor KPODR w Minikowie, dr Ryszard Kamiński. Podsumowanie raportu nt. problemów rolników (opracowanego w ramach projektu) przedstawił dr Adam Czarnecki, profesor IRWiR PAN. Dalszą część spotkania stanowiły prezentacje wybranych innowacji społecznych oraz dyskusja na temat ich przydatności z perspektywy rolników. Przedstawione innowacyjne projekty, związane z jakością życia na obszarach wiejskich, to:

1. Opieka w zagrodzie – gospodarstwa opiekuńcze w woj. kujawsko-pomorskim (Prezentacja: Aleksandra Bielińska, główny specjalista KPODR i kierownik działu ROW) http://www.opieka.kpodr.pl/pl/front/o-projekcie-opieka-z-zagrodzie/

2. Samodzielnie (nie samemu) – wspieranie osób z niepełnosprawnością w powiecie tucholskim w gospodarstwach opiekuńczych (Prezentacja: Justyna Lesiewicz, starszy specjalista KPODR) https://row.kpodr.pl/index.php/2020/06/02/samodzielnie-nie-samemu-wznawiamy-dzialanie/

3. Innowacyjny model współpracy producentów rolnych w ramach krótkich łańcuchów dostaw (Wiejska e-skrzynka) https://wiejskaeskrzynka.pl/ (Prezentacja: Beata Chełminiak, starszy specjalista KPODR)

4. Hospicjum Proroka Eliasza – domowe hospicjum na obszarach wiejskich z Podlasia https://hospicjumeliasz.pl/dac-to-czego-naprawde-potrzeba/ (Prezentacja: dr Sylwia Michalska)

W toku dyskusji udało się wyłonić innowacje, które będą poddane dalszej analizie i praktycznemu testowaniu, są to: Samodzielnie (nie samemu) oraz Hospicjum Proroka Eliasza.

Głównymi kryteriami oceny były: stopień użyteczności, możliwość upowszechnienia oraz wpływ na życie rolników.

Dziękujemy wszystkim prelegentom oraz uczestnikom!

RENALDO ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH POPRZEZ ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII

 

 

Zakładamy spółdzielnie energetyczne w woj. kujawsko-pomorskim!

ROLA KPODR
we współpracy z ekspertami z kraju i z Niemiec oraz z wybranymi gminami z województwa utworzenie co najmniej 2 spółdzielni energetycznych na terenie województwa wsparcie merytoryczne dla inicjatorów przyszłych spółdzielni energetycznych w zakresie analiz, biznesplanów oraz porad prawnych opracowanie praktycznego poradnika opisującego kroki dla ustanowienia spółdzielni energetycznej organizowanie i rozwijanie partnerstw na rzecz rozwoju OZE na terenie województwa.

O PROJEKCIE

Projekt realizowany z inicjatywy Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW), na terenie woj. podlaskiego i kujawsko-pomorskiego Lider Projektu:  Niemieckie Towarzystwo Współpracy Międzynarodowej (GIZ) Wykonawcy Projektu: niemiecka fundacja „100 prozent erneuerbar stiftung“, KPODR w Minikowie (woj. kujawsko-pomorskie), Instytut Rozwoju Społeczności Lokalnej Activus (woj. podlaskie)

Finansowanie: Unia Europejska i Rząd Federalny Niemiec

KORZYŚCI

– poprawa sytuacji finansowej członków spółdzielni i ich rodzin w obliczu rosnących cen energii

– rozwiązanie problemów z niedoborem energii i zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu

– lepsze wykorzystanie istniejącej lokalnej infrastruktury energetycznej i okołoenergetycznej

– programowanie rozwoju infrastruktury OZE

– niedrogie dostawy energii z gwarancją ograniczenia przerw w jej dostawach

– poprawa jakości środowiska naturalnego oraz ochrona klimatu

– tworzenie nowych miejsc pracy i kreowanie nowych usług na poziomie lokalnym

– poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu

– sposób na ograniczenie kosztów w rolnictwie i zwiększenie opłacalności pozyskiwaniu energii pochodzącej ze słońca, wiatru oraz biomasy

 

SPÓŁDZIELNIA ENERGETYCZNA
Wg. ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1524 z póź. zm.)

nowa prawna forma prosumencka,zrzeszająca producentów i konsumentów energii odnawialnej na obszarach wiejskich wytwarza energię elektryczną, biogaz, lub ciepło w instalacjach OZE na potrzeby
własne spółdzielni energetycznej członkowie spółdzielni określają zasady wzajemnych rozliczeń łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji OZE w ciągu roku musi pokrywać minimum 70% potrzeb własnych członków.

PREFERENCJE
prosumencki system rozliczeń na podstawie upustów brak konieczności odliczania pomocy publicznej zwolnienie z opłaty OZE, mocowej, kogeneracyjnej, podatku akcyzowego i innych

Informacja na terenie województwa kujawsko-pomorskiego:

Justyna Lesiewicz
koordynator projektu,
tel. 52 386 72 13,
justyna.lesiewicz@kpodr.pl

Anna Kaszkowiak
specjalista ds. komunikacji i promocji
w projekcie,
tel. 52 386 72 30,
anna.kaszkowiak@kpodr.pl

Informacja ogólnopolska:
www.kowr.gov.pl/odnawialne-zrodla-energii/spoldzielnie-energetyczne

 

adres:
89-122 Minikowo
tel. 52 386 72 14,
sekretariat@kpodr.pl

dr Ryszard Kamiński
dyrektor KPODR

 

Tu  znajdziesz informacje o KPODR w Minikowie
www.kpodr.pl
http://www.facebook.com/kpodr
www.instagram.com/kpodr_w_minikowie

„VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Historia dzieje się dziś”

 

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie wraz z partnerami – Kujawsko-Pomorską Organizacją Turystyczną, Lokalną Grupą Działania „Bory Tucholskie” oraz Lokalną Grupą Działania „Gminy Powiatu Świeckiego” – realizuje projekt pn. „VIII Kujawsko-Pomorskie Forum Turystyki Wiejskiej – Historia dzieje się dziś”, w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020, plan operacyjny na lata 2020-2021.

W ramach projektu zaplanowano organizację konferencji oraz pięciu wyjazdów studyjnych, podczas których uczestnicy pogłębią wiedzę z zakresu turystyki etnograficznej, czyli turystyki związanej z poznawaniem kultury ludowej odwiedzanego miejsca. Kujawsko-pomorska wieś w swojej złożoności i różnorodności stanowi niewyczerpane źródło zasobów do budowania atrakcyjnej oferty turystycznej. Umiejętne ich wykorzystanie może przynieść korzyści zarówno dla rodzimej turystyki, jak i dla zachowania tego bogatego dziedzictwa kulturowego.

Projekt ma również na celu prezentację dobrych praktyk z zakresu turystyki wiejskiej, co nastąpi poprzez organizację konkursu AGRO-wczasy. W konkursie oceniane są obiekty położone na terenach wiejskich województwa kujawsko-pomorskiego, które prowadzą działalność agroturystyczną i/lub świadczą usługi turystyki wiejskiej i/lub oferują posiłki regionalne.

Udział w projekcie stanowi okazję do poszerzenia wiedzy i wypromowania swojego obiektu, jak również do poszerzenia sieci kontaktów i nawiązania współpracy.

Projekt skierowany jest do właścicieli obiektów turystyki wiejskiej – zarówno rolników, jak i przedsiębiorców, a także osób zaangażowanych w rozwój turystyki na obszarach wiejskich. Z uczestnictwa mogą skorzystać również osoby planujące rozpocząć działalność turystyczną na obszarach wiejskich.

Publikacja: Przepisy prawne w działalności agroturystycznej