Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Czy rolnik musi rejestrować odpady

Wielu rolników zajmujących się przetwórstwem surowców zwierzęcych i sprzedażą tuszek drobiowych pochodzącego z własnego uboju w wyniku którego w gospodarstwie powstają pozostałości poubojowe zadaje sobie pytanie czy produkt uboczny pochodzenia zwierzęcego stanowi odpad. Zgodnie z nowymi przepisami o odpadach producenci rolni zobowiązani są do zrejestrowania się w systemie BDO
(elektroniczny system prowadzenia ewidencji odpadów), za wyjątkiem tych, którzy gospodarują na powierzchni użytków rolnych poniżej 75 ha. Obszar gospodarstwa nie jest jednak wystarczającą przesłanką do wnioskowania, że  rolnik nie podlega obowiązkowi wpisu do rejestru BDO. Najlepiej to sprawdzić na stronie www.bdo.mos.gov.pl lub ustalić w urzędzie marszałkowskim. System obowiązywał od 1 stycznia 2020 roku. Wprowadzono jednak poprawki do ustawy. Obowiązek rejestracji w systemie upływa z dniem 30 czerwca 2020 roku, natomiast czas na wprowadzenie ewidencji z formy papierowej do elektronicznego systemu wydłużono do dnia 31 lipca br. Należy zaznaczyć, że przepisy ustawy o odpadach nie dotyczą „produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego, w tym produktów przetworzonych objętych rozporządzeniem (WE) nr 1069/2009. Zgodnie z definicją, „produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego oznaczają całe zwierzęta martwe lub ich części, produkty pochodzenia zwierzęcego lub inne produkty otrzymane ze zwierząt nieprzeznaczone do spożycia przez ludzi, w tym komórki jajowe, zarodki i nasienie”. Jeżeli jednak produkty uboczne pochodzenia zwierzęcego są przekazywane do deponowania na składowisku odpadów, termicznego przekształcania, produkcji biogazu lub do wykorzystania w kompostowni, wówczas  stanowią one odpad. W takim przypadku rolnik zobligowany jest do stosowania wszystkich przepisów ustawy o odpadach. W praktyce, najczęstszym sposobem postępowania z pozostałościami zwierzęcymi pochodzącymi z uboju jest ich umieszczanie w odpowiednio oznakowanych, szczelnie zamykanych pojemnikach oddzielonych od odpadów bytowokomunalnych a następnie przekazywanie ich do zakładu utylizacji. Rolnicy stosujący tę metodę nie będą musieli prowadzić dla produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego elektronicznej ewidencji odpadów ani też nie wykazywać jej w rocznych sprawozdaniach do urzędu marszałkowskiego.

 

Piotr Sawa

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego