Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Aktualności

„WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-31.12.2023. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Projekt skierowany jest do 263 osób fizycznych powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) należących do jednej z poniższych grup:

 1. osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • osoby 50+
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 1. osób pracujących powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup:
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

Planowane jest zrekrutowanie uczestników w ramach 54 naborów.

 • Zostaną zrealizowane nabory dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo (zakłada się przeprowadzenie 26 naborów) w tym:
 • 23 nabory prowadzone będą dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu – w ramach każdego naboru zrekrutowanych zostanie co do zasady 5 osób
 • 3 nabory prowadzone będą dla całego województwa – w ramach których zrekrutowanych zostanie co do zasady 40 osób.
 • oraz nabory dla osób pracujących (zakłada się przeprowadzenie 28 naborów) w tym:
 • 23 nabory prowadzone będą dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu – w ramach każdego naboru zrekrutowane zostaną co do zasady 3 osoby
 • 5 naborów prowadzonych będzie dla całego województwa – w ramach których zrekrutowanych zostanie co do zasady 39 osób.

 

 1. Obligatoryjną formą wsparcia w projekcie jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), określającego dokładny zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego.
 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmujące dwie formy wsparcia:
 3. szkolenie „ABC przedsiębiorczości”: 22 edycje w grupach liczących ok. 10-15 uczestników, 40 godzin szkoleniowych na grupę:
 • „Zagadnienia prawno-organizacyjne” (5 godzin szkoleniowych),
 • „Analiza rynku i prognozowanie popytu” (11 godzin szkoleniowych),
 • „Kosztorysowanie” (8 godzin szkoleniowych),
 • „Plan działań merytorycznych (marketing, dystrybucja itp.)” (8 godzin szkoleniowych),
 • „Plan działań finansowych” (8 godzin szkoleniowych),
 1. doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu i poradnictwo psychologiczne (w przypadku zgłoszenia potrzeby przez uczestników, przewiduje się średnio 0,5 godziny zegarowej poradnictwa psychologicznego na uczestnika, nie będzie ono obligatoryjne) w wymiarze średnio 5 godzin zegarowych na osobę.
 2. Zaplanowane w projekcie szkolenia „ABC przedsiębiorczości” będzie kończyć się możliwością uzyskania kompetencji potwierdzonych formalnym dokumentem, weryfikowanych w ramach etapów: ETAP I – Zakres, ETAP II – Wzorzec, ETAP III – Ocena, ETAP IV – Porównanie. Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające uzyskanie kompetencji.
 3. Uczestnikom biorącym udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu (dotyczy tylko uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia).
 4. W przypadku szkolenia „ABC przedsiębiorczości” uczestnik będzie zobowiązany do minimum 80% obecności.
 5. Wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane jest w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł,
 6. Wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1 594,00 zł netto.

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-31.12.2023

 

Informacja o naborze 63:

numer naboru: 63

dla kogo (grupa docelowa): osoby pracujące powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do poniższych grup: osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

dla kogo (obszar): całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)

liczba miejsc: 3 (UWAGA: zgodnie z § 4, ust. 4 Regulaminu w ramach naboru zagwarantowane są co najmniej 3 miejsca dla osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj.: Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek ORAZ zagwarantowane są co najmniej 3 miejsca dla kobiet)

kiedy: 07.10.2022-17.10.2022

 

UWAGA: na etapie wnioskowania o wsparcie finansowe, środki zapewnione są dla co najmniej 1  ale nie więcej niż 3 osób, w zależności od aktualnego stanu wykorzystania budżetu projektu.

 

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru na stronie internetowej: https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/generator/  pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

 1. ocena formalna realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie:
 • weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:
 • czy formularz został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że decydujący jest moment wpływu, a nie data nadania (dotyczy również wpływu wiadomości mailowej),
 • czy formularz został złożony w odpowiednim naborze (pod względem obszaru) – tj. czy kandydat wpisał w formularzu zgłoszeniowym właściwy numer naboru oraz czy kandydat jest osobą mieszkającą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania) lub osobą uczącą się (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej placówki oświatowej) lub pracującą na obszarze, do którego skierowany jest dany nabór (tj. wybrany powiat lub miasto na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego bądź całe województwo kujawsko-pomorskie w zależności od naboru),
 • czy formularz został złożony w odpowiednim naborze (pod względem rodzajowym) – tj. czy kandydat posiada status na rynku pracy adekwatny do grupy docelowej (tj. czy jest odpowiednio osobą bezrobotną bądź bierną zawodowo, jeżeli dany nabór jest skierowany do tej grupy bądź osobą pracującą, jeżeli nabór jest skierowany do tej grupy),
 • czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze (zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu),
 • czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony),
 • czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione,
 • czy formularz nie zawiera sprzecznych danych (np. co do miejsca zamieszkania lub statusu na rynku pracy),
 • czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty (z zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych),
 • czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki,
 • czy w przypadku, gdy załączniki są kopiami poświadczono je za zgodność z oryginałem (nie dotyczy załączników przesyłanych w formie skanu, jeżeli skan został wykonany z oryginału dokumentu),
 • weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń, zaświadczeń i innych dokumentów przedłożonych przez kandydata:
 • czy kandydat jest osobą powyżej 29 roku życia (zgodnie z definicją wskazaną w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych danych dotyczących daty urodzenia),
 • czy kandydat jest osobą mieszkającą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania) lub osobą uczącą się (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej placówki oświatowej) lub pracującą (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zaświadczenia od pracodawcy) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • czy kandydat jest osobą bezrobotną (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza – dot. osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy / weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz aktualnego zaświadczenie z właściwego powiatowego urzędu pracy – dot. osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy) lub osobą bierną zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza) lub osobą ubogą pracującą (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy) lub osobą zatrudnioną na umowach krótkoterminowych z zarobkami nie wyższymi niż 120% minimalnego wynagrodzenia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy) lub osobą zatrudnioną w ramach umów cywilno-prawnych z zarobkami nie wyższymi niż 120% minimalnego wynagrodzenia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy)
 • czy kandydat należy do co najmniej jednej z poniższych podgrup (dotyczy osób biernych zawodowo i bezrobotnych):
 • osoba powyżej 50 roku życia (zgodnie z definicją wskazaną w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych danych dotyczących daty urodzenia),
 • kobieta (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • osoba z niepełnosprawnościami (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),
 • osoba długotrwale bezrobotna (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza bądź zaświadczenie z właściwego powiatowego urzędu pracy),
 • osoba o niskich kwalifikacjach (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • czy kandydat zadeklarował zatrudnienie minimum 1 pracownika na umowę o pracę w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia planowanej działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza) – uwaga kryterium dotyczy jedynie wybranych naborów, jeżeli wskazano w ogłoszeniu o naborze,
 • weryfikację możliwości ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej – tj. weryfikacja czy kandydat nie jest wykluczony z otrzymania wsparcia finansowego, ponieważ:
 • posiadał wpis do CEIDG, był zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadził działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zawiesił lub miał zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zamierza założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zamierza założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • korzystał i/lub korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz PROW 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza).

Z zastrzeżeniem, że wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu prowadzącemu wcześniej działalność zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, który jednocześnie spełnia warunki opisane w pkt. 1 (zgodnie z przywołanym przepisem: „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”).

 1. ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej:
 • kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
 • osoby z niepełnosprawnościami +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),
 • osoby długotrwale bezrobotne +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza lub zaświadczenia z właściwego powiatowego urzędu pracy)[4],
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie, w tym miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania),
 • osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiaty o wysokiej stopie bezrobocia, tj.  powiat radziejowski, lipnowski, włocławski, grudziądzki, inowrocławski, aleksandrowski, sępoleński, wąbrzeski, chełmiński, nakielski, toruński, rypiński, mogileński, golubsko-dobrzyński, tucholski, żniński, Włocławek, Grudziądz +10 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania),
 • punkty mogą się sumować maksymalnie do 26,
 • przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia lub inne dokumenty wskazane powyżej,
 1. ocena merytoryczna cz. 2 obejmować będzie przyznanie premii punktowej w wysokości 10 pkt. dla kandydatów, którzy zadeklarują zatrudnienie co najmniej 1 pracownika w ramach umowy o pracę w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 2. ocena merytoryczna cz. 3 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami:
 • zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo lub telefonicznie, nie później niż 2 dni kalendarzowe przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć,
 • na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, których formularze spełniły wymogi formalne,
 • w przypadku, gdy liczba poprawnych formalnie zgłoszeń przekroczy 2-krotność liczby miejsc dostępnych w danym naborze, do oceny merytorycznej cz. 3 zaproszeni zostaną kandydaci wg liczby punktów z oceny merytorycznej cz. 1 i 2 (do limitu 2-krotności miejsc, uszeregowani od największej do najmniejszej liczby punktów, z zastrzeżeniem, że jeżeli w równolegle prowadzonych naborach do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kwalifikuje się mniej osób, w danym naborze można zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną większą liczbę osób oraz z zastrzeżeniem zapisów w § 5 dotyczących struktury grupy docelowej i koniecznych do osiągnięcia w projekcie wskaźników), w sytuacji równej liczby punktów o zaproszeniu decydować będą następujące kryteria rozstrzygające (w podanej poniżej kolejności):
 • uzyskanie premii punktowej w ramach oceny merytorycznej cz. 2,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiaty o wysokiej stopie bezrobocia,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie, w tym miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby z niepełnosprawnościami,
 • termin złożenia formularza rekrutacyjnego (data i godzina wpływu).
 1. w ramach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną ocenieni zgodnie z poniższymi kryteriami:
 • motywacja do udziału w projekcie: od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),
 • predyspozycje (w tym np. osobowościowe, poziom motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej: od 1 do 30 punktów, przy czym minimum punktowe wynosi 15 punktów (wynik poniżej 15 punktów uniemożliwia zakwalifikowanie do projektu),

 

 

Nabór formularzy rekrutacyjnych będzie odbywać się następującymi kanałami:

 1. osobiście w punkcie rekrutacyjnym,
 2. pocztą/kurierem na adres biura projektu, wskazany w ust. 10, pkt. a – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data wysyłki/stempla pocztowego,
 3. mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu wraz z zeskanowanymi załącznikami na adres wsparcie@pte.bydgoszcz.pl (beneficjent nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na w/w adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu wsparcie@pte.bydgoszcz.pl bądź kontaktu telefonicznego) – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza na w/w mail, a nie data wysyłki,
 4. telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu. Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

 

Więcej informacji na stronie:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

oraz na Facebook:

https://www.facebook.com/wsparciewstarciePTE/

 

 

[4] Nie dotyczy osób pracujących.

„Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy kontynuuje realizację projektu „WSPARCIE W STARCIE – dotacje na samozatrudnienie dla mieszkańców województwa kujawsko-pomorskiego”.

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-31.12.2023. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego. W związku z tym do projektu zakwalifikowane mogą zostać osoby fizyczne mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub uczące się lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego.

 

Projekt skierowany jest do 263 osób fizycznych powyżej 29 roku życia (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) należących do jednej z poniższych grup:

 1. osób bezrobotnych i biernych zawodowo powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do co najmniej jednej z poniższych grup:
 • osoby 50+
 • kobiety
 • osoby z niepełnosprawnościami
 • osoby długotrwale bezrobotne
 • osoby o niskich kwalifikacjach
 1. osób pracujących powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkających w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujących na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należących do poniższych grup:
 • osoby ubogie pracujące,
 • osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

 

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

Planowane jest zrekrutowanie uczestników w ramach 54 naborów.

 • Zostaną zrealizowane nabory dla osób bezrobotnych i biernych zawodowo (zakłada się przeprowadzenie 26 naborów) w tym:
 • 23 nabory prowadzone będą dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu – w ramach każdego naboru zrekrutowanych zostanie co do zasady 5 osób
 • 3 nabory prowadzone będą dla całego województwa – w ramach których zrekrutowanych zostanie co do zasady 40 osób.
 • oraz nabory dla osób pracujących (zakłada się przeprowadzenie 28 naborów) w tym:
 • 23 nabory prowadzone będą dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu – w ramach każdego naboru zrekrutowane zostaną co do zasady 3 osoby
 • 5 naborów prowadzonych będzie dla całego województwa – w ramach których zrekrutowanych zostanie co do zasady 39 osób.

 

 1. Obligatoryjną formą wsparcia w projekcie jest opracowanie Indywidualnego Planu Działania (IPD), określającego dokładny zakres wsparcia szkoleniowo-doradczego.
 2. Wsparcie szkoleniowo-doradcze obejmujące dwie formy wsparcia:
 3. szkolenie „ABC przedsiębiorczości”: 22 edycje w grupach liczących ok. 10-15 uczestników, 40 godzin szkoleniowych na grupę:
 • „Zagadnienia prawno-organizacyjne” (5 godzin szkoleniowych),
 • „Analiza rynku i prognozowanie popytu” (11 godzin szkoleniowych),
 • „Kosztorysowanie” (8 godzin szkoleniowych),
 • „Plan działań merytorycznych (marketing, dystrybucja itp.)” (8 godzin szkoleniowych),
 • „Plan działań finansowych” (8 godzin szkoleniowych),
 1. doradztwo indywidualne w zakresie biznesplanu i poradnictwo psychologiczne (w przypadku zgłoszenia potrzeby przez uczestników, przewiduje się średnio 0,5 godziny zegarowej poradnictwa psychologicznego na uczestnika, nie będzie ono obligatoryjne) w wymiarze średnio 5 godzin zegarowych na osobę.
 2. Zaplanowane w projekcie szkolenia „ABC przedsiębiorczości” będzie kończyć się możliwością uzyskania kompetencji potwierdzonych formalnym dokumentem, weryfikowanych w ramach etapów: ETAP I – Zakres, ETAP II – Wzorzec, ETAP III – Ocena, ETAP IV – Porównanie. Uczestnikom zostaną wydane zaświadczenia potwierdzające uzyskanie kompetencji.
 3. Uczestnikom biorącym udział w szkoleniu „ABC przedsiębiorczości” przysługiwać będzie stypendium szkoleniowe oraz zwrot kosztów dojazdu (dotyczy tylko uczestników projektu, których miejsce zamieszkania jest inne niż miejscowość, w której realizowana jest forma wsparcia).
 4. W przypadku szkolenia „ABC przedsiębiorczości” uczestnik będzie zobowiązany do minimum 80% obecności.
 5. Wsparcie finansowe – dotacja na rozpoczęcie działalności gospodarczej, wypłacane jest w postaci stawki jednostkowej na samozatrudnienie w kwocie 23 050,00 zł,
 6. Wsparcie finansowe pomostowe przyznawane jest na okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej w kwocie do 1 594,00 zł netto.

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.07.2020-31.12.2023

 

Informacja o naborze 63:

numer naboru: 63

dla kogo (grupa docelowa): osoby pracujące powyżej 29 roku (które ukończyły 30 r. ż., łącznie z dniem 30-tych urodzin) mieszkające w rozumieniu Kodeksu cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, należące do poniższych grup: osoby ubogie pracujące, osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych i/lub pracujące w ramach umów cywilno-prawnych, których miesięczne zarobki (z wszystkich źródeł) nie przekraczają 120% wysokości minimalnego wynagrodzenia.

dla kogo (obszar): całe województwo kujawsko-pomorskie (osoby mieszkające w rozumieniu Kodeksu Cywilnego lub pracujące na terenie województwa kujawsko-pomorskiego)

liczba miejsc: 3 (UWAGA: zgodnie z § 4, ust. 4 Regulaminu w ramach naboru zagwarantowane są co najmniej 3 miejsca dla osób zamieszkujących miasta średnie, w tym miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj.: Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek ORAZ zagwarantowane są co najmniej 3 miejsca dla kobiet)

kiedy: 07.10.2022-17.10.2022

 

UWAGA: na etapie wnioskowania o wsparcie finansowe, środki zapewnione są dla co najmniej 1  ale nie więcej niż 3 osób, w zależności od aktualnego stanu wykorzystania budżetu projektu.

 

UWAGA: najpóźniej w dniu rozpoczęcia naboru na stronie internetowej: https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/generator/  pojawi się link do generatora, w którym należy uzupełnić formularz rekrutacyjny, a następnie po jego przesłaniu przez generator wydrukować, zaparafować, podpisać i dołączyć załączniki (jeśli dotyczy) oraz złożyć w sposób dopuszczalny regulaminem

 

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szczegółowe kryteria rekrutacji:

 1. ocena formalna realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie:
 • weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:
 • czy formularz został złożony we właściwym miejscu i czasie, z zastrzeżeniem że decydujący jest moment wpływu, a nie data nadania (dotyczy również wpływu wiadomości mailowej),
 • czy formularz został złożony w odpowiednim naborze (pod względem obszaru) – tj. czy kandydat wpisał w formularzu zgłoszeniowym właściwy numer naboru oraz czy kandydat jest osobą mieszkającą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania) lub osobą uczącą się (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej placówki oświatowej) lub pracującą na obszarze, do którego skierowany jest dany nabór (tj. wybrany powiat lub miasto na prawach powiatu województwa kujawsko-pomorskiego bądź całe województwo kujawsko-pomorskie w zależności od naboru),
 • czy formularz został złożony w odpowiednim naborze (pod względem rodzajowym) – tj. czy kandydat posiada status na rynku pracy adekwatny do grupy docelowej (tj. czy jest odpowiednio osobą bezrobotną bądź bierną zawodowo, jeżeli dany nabór jest skierowany do tej grupy bądź osobą pracującą, jeżeli nabór jest skierowany do tej grupy),
 • czy formularz został złożony na obowiązującym wzorze (zgodnie z załącznikiem do niniejszego regulaminu),
 • czy formularz jest kompletny (posiada wszystkie strony),
 • czy wszystkie wymagane pola zostały wypełnione,
 • czy formularz nie zawiera sprzecznych danych (np. co do miejsca zamieszkania lub statusu na rynku pracy),
 • czy formularz został zaparafowany na każdej stronie, a na ostatniej podpisany ze wskazaniem daty (z zastrzeżeniem możliwości zgłoszeń telefonicznych),
 • czy załączono wszystkie zadeklarowane w formularzu rekrutacyjnym załączniki,
 • czy w przypadku, gdy załączniki są kopiami poświadczono je za zgodność z oryginałem (nie dotyczy załączników przesyłanych w formie skanu, jeżeli skan został wykonany z oryginału dokumentu),
 • weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń, zaświadczeń i innych dokumentów przedłożonych przez kandydata:
 • czy kandydat jest osobą powyżej 29 roku życia (zgodnie z definicją wskazaną w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych danych dotyczących daty urodzenia),
 • czy kandydat jest osobą mieszkającą w rozumieniu Kodeksu Cywilnego na terenie województwa kujawsko-pomorskiego  (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania) lub osobą uczącą się (weryfikacja na podstawie zaświadczenia z właściwej placówki oświatowej) lub pracującą (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zaświadczenia od pracodawcy) na terenie województwa kujawsko-pomorskiego,
 • czy kandydat jest osobą bezrobotną (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza – dot. osób bezrobotnych niezarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy / weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz aktualnego zaświadczenie z właściwego powiatowego urzędu pracy – dot. osób bezrobotnych zarejestrowanych w powiatowym urzędzie pracy) lub osobą bierną zawodowo (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza) lub osobą ubogą pracującą (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy) lub osobą zatrudnioną na umowach krótkoterminowych z zarobkami nie wyższymi niż 120% minimalnego wynagrodzenia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy) lub osobą zatrudnioną w ramach umów cywilno-prawnych z zarobkami nie wyższymi niż 120% minimalnego wynagrodzenia (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza oraz zaświadczenia pracodawcy i kopii umowy)
 • czy kandydat należy do co najmniej jednej z poniższych podgrup (dotyczy osób biernych zawodowo i bezrobotnych):
 • osoba powyżej 50 roku życia (zgodnie z definicją wskazaną w niniejszym regulaminie) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych danych dotyczących daty urodzenia),
 • kobieta (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • osoba z niepełnosprawnościami (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),
 • osoba długotrwale bezrobotna (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza bądź zaświadczenie z właściwego powiatowego urzędu pracy),
 • osoba o niskich kwalifikacjach (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • czy kandydat zadeklarował zatrudnienie minimum 1 pracownika na umowę o pracę w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia planowanej działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza) – uwaga kryterium dotyczy jedynie wybranych naborów, jeżeli wskazano w ogłoszeniu o naborze,
 • weryfikację możliwości ubiegania się o dotację na rozpoczęcie działalności gospodarczej – tj. weryfikacja czy kandydat nie jest wykluczony z otrzymania wsparcia finansowego, ponieważ:
 • posiadał wpis do CEIDG, był zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadził działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zawiesił lub miał zawieszoną działalność gospodarczą na podstawie przepisów o CEIDG lub KRS w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zamierza założyć rolniczą działalność gospodarczą i równocześnie podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników zgodnie z ustawą z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • zamierza założyć działalność komorniczą zgodnie z ustawą z dnia 22 marca 2018 r. o komornikach sądowych (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 • korzystał i/lub korzysta równolegle z innych środków publicznych, w tym zwłaszcza środków Funduszu Pracy, PFRON, środków oferowanych w ramach PO WER, RPO oraz PROW 2014-2020 na pokrycie tych samych wydatków związanych z podjęciem i prowadzeniem działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza).

Z zastrzeżeniem, że wsparcie finansowe na rozpoczęcie działalności gospodarczej może zostać przyznane uczestnikowi projektu prowadzącemu wcześniej działalność zgodnie z art. 5 ust. 1 ustawy – Prawo przedsiębiorców, który jednocześnie spełnia warunki opisane w pkt. 1 (zgodnie z przywołanym przepisem: „Nie stanowi działalności gospodarczej działalność wykonywana przez osobę fizyczną, której przychód należny z tej działalności nie przekracza w żadnym miesiącu 50% kwoty minimalnego wynagrodzenia, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, i która w okresie ostatnich 60 miesięcy nie wykonywała działalności gospodarczej”).

 1. ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej:
 • kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
 • osoby z niepełnosprawnościami +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),
 • osoby długotrwale bezrobotne +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza lub zaświadczenia z właściwego powiatowego urzędu pracy)[4],
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie, w tym miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania),
 • osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiaty o wysokiej stopie bezrobocia, tj.  powiat radziejowski, lipnowski, włocławski, grudziądzki, inowrocławski, aleksandrowski, sępoleński, wąbrzeski, chełmiński, nakielski, toruński, rypiński, mogileński, golubsko-dobrzyński, tucholski, żniński, Włocławek, Grudziądz +10 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza i zadeklarowanych w formularzu danych dotyczących miejsca zamieszkania),
 • punkty mogą się sumować maksymalnie do 26,
 • przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia lub inne dokumenty wskazane powyżej,
 1. ocena merytoryczna cz. 2 obejmować będzie przyznanie premii punktowej w wysokości 10 pkt. dla kandydatów, którzy zadeklarują zatrudnienie co najmniej 1 pracownika w ramach umowy o pracę w okresie pierwszych 12 miesięcy prowadzenia działalności gospodarczej (weryfikacja na podstawie oświadczenia w treści formularza),
 2. ocena merytoryczna cz. 3 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami:
 • zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo lub telefonicznie, nie później niż 2 dni kalendarzowe przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć,
 • na rozmowę kwalifikacyjną zostaną zaproszeni kandydaci, których formularze spełniły wymogi formalne,
 • w przypadku, gdy liczba poprawnych formalnie zgłoszeń przekroczy 2-krotność liczby miejsc dostępnych w danym naborze, do oceny merytorycznej cz. 3 zaproszeni zostaną kandydaci wg liczby punktów z oceny merytorycznej cz. 1 i 2 (do limitu 2-krotności miejsc, uszeregowani od największej do najmniejszej liczby punktów, z zastrzeżeniem, że jeżeli w równolegle prowadzonych naborach do zaproszenia na rozmowę kwalifikacyjną kwalifikuje się mniej osób, w danym naborze można zaprosić na rozmowę kwalifikacyjną większą liczbę osób oraz z zastrzeżeniem zapisów w § 5 dotyczących struktury grupy docelowej i koniecznych do osiągnięcia w projekcie wskaźników), w sytuacji równej liczby punktów o zaproszeniu decydować będą następujące kryteria rozstrzygające (w podanej poniżej kolejności):
 • uzyskanie premii punktowej w ramach oceny merytorycznej cz. 2,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego powiaty o wysokiej stopie bezrobocia,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby zamieszkujące w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego miasta średnie, w tym miasta średnie tracące funkcje społeczno-gospodarcze,
 • uzyskanie punktów za kategorię: osoby z niepełnosprawnościami,
 • termin złożenia formularza rekrutacyjnego (data i godzina wpływu).
 1. w ramach rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną ocenieni zgodnie z poniższymi kryteriami:
 • motywacja do udziału w projekcie: od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),
 • predyspozycje (w tym np. osobowościowe, poziom motywacji) do samodzielnego założenia i prowadzenia działalności gospodarczej: od 1 do 30 punktów, przy czym minimum punktowe wynosi 15 punktów (wynik poniżej 15 punktów uniemożliwia zakwalifikowanie do projektu),

 

 

Nabór formularzy rekrutacyjnych będzie odbywać się następującymi kanałami:

 1. osobiście w punkcie rekrutacyjnym,
 2. pocztą/kurierem na adres biura projektu, wskazany w ust. 10, pkt. a – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data wysyłki/stempla pocztowego,
 3. mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu wraz z zeskanowanymi załącznikami na adres wsparcie@pte.bydgoszcz.pl (beneficjent nie odpowiada za brak dostarczenia wiadomości na w/w adres bądź zatrzymanie wiadomości na serwerze w kategorii SPAM/śmieci, a do kandydata należy weryfikacja dostarczenia wiadomości na podstawie odpowiedzi mailowej z adresu wsparcie@pte.bydgoszcz.pl bądź kontaktu telefonicznego) – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza na w/w mail, a nie data wysyłki,
 4. telefonicznie pod numerem (52) 322 90 62, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu. Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

 

Więcej informacji na stronie:

https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/wsparcie-w-starcie-dotacje-na-samozatrudnienie-dla-mieszkancow-wojewodztwa-kujawsko-pomorskiego/

oraz na Facebook:

https://www.facebook.com/wsparciewstarciePTE/

 

 

[4] Nie dotyczy osób pracujących.

Konkurs „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw”.

 

 


„Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

 

18 września br. podczas targów Barwy Lata Dary Jesieni Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie przeprowadził konkurs „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw”, który zrealizowano w ramach operacji wpisanej do Planu Operacyjnego Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2022-2023 w zakresie SIR, Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Konkurs adresowany był do mieszkańców powiatów – kół gospodyń wiejskich, stowarzyszeń, oraz osób indywidualnych. Zgłoszeni uczestnicy wykonali 51 wyjątkowych i różnorodnych ziemniaczanych dań, mających historyczny związek z regionalną tradycją. Ocenę potraw przeprowadziły Magdalena Włodarska-Kasiuk, Wioleta Lorenc i Magdalena Kulus z Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Komisja w trakcie oceny potraw zwracała szczególną uwagę na walory smakowe, zapachowe oraz estetykę i sposób podania.. Wszyscy członkowie jury stwierdzili, że wybór zwycięzców nie był łatwy. Na stanowiskach KGW oprócz degustacji dań można było podziwiać rękodzieło i stroje ludowe charakterystyczne dla danego regionu.

Nagrody i wyróżnienia zostały wręczone przez dyrektora Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie Ryszarda Kamińskiego. Ponadto wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali podziękowania za udział w wydarzeniu.

Zwycięzcami konkursu „Ziemniak w tradycji kuchni Pomorza i Kujaw” zostali:

I miejsce: KGW Pturek za Bambrzok
II miejsce: KGW „Kobiety Rządzą” z Żarczyna za Garnuszek Babuni
III miejsce: Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Olszewki i Lubaszcza za Knedle ze śliwkami

Wyróżnienia otrzymały:

Koło Gospodyń Wiejskich w Królikowie za Placki ziemniaczane z kwaśną śmietaną
Koło Gospodyń Wiejskich Wolwark „Koło jak marzenie” za Kluchy z kapustą
Marlena Bałka za Babeczki ziemniaczane

Celem konkursu była promocja tradycyjnych potraw z ziemniaka przygotowywanych w kuchni Pomorza i Kujaw. W imieniu Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie dziękujemy uczestnikom konkursu za aktywny udział oraz życzymy sukcesów w kolejnych wyzwaniach kulinarnych.

 

 

Magdalena Kulus, KPODR

Klucz, kolczyki i sznur „Pereł”…

 W ostatni weekend września podczas Międzynarodowych Targów Poznańskich odbywają się Targi Smaki Regionów, podczas którego ma miejsce Wielki Finał Konkursu, czyli podsumowanie wszystkich regionalnych finałów konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo-Smaki Regionów”.

Powiat radziejowski wielokrotnie uczestniczył w wojewódzkich finałach organizowanych w Kujawsko-Pomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Minikowie. Bo i tradycje są i ludzie, którym dziedzictwo, nie tylko kulinarne, bliskie sercu. Szczególnie leży to na sercu dwóm Paniom – Annie Patyk, przewodniczącej Koła Gospodyń Wiejskich w Bronisławiu, gmina Dobre oraz Urszuli Nowakowskiej, kierownikowi Powiatowego Zespołu Doradztwa Rolniczego w Radziejowie. Panie współpracują od 17 lat – owocami tej współpracy jest   27 produktów wpisanych na krajową Listę Produktów Tradycyjnych, 8 nagrodzonych produktów na regionalnym finale „NKD-Smaki Regionów” w Minikowie,   konkurs produktów tradycyjnych powiatu radziejowskiego „ Od zakwasu do żurku kujawskiego”, który doczekał się dziesięciu edycji oraz „Kaczka po naszymu” , cykliczna impreza, która w tym roku ma swoją IX edycję.  Podczas finału W 2013 roku Anna Patyk odebrała swoją pierwszą „Perłę” za „Kujawioka- wielkanocną babę drożdżową”. Po ostatnim regionalnym finale produkt „Kulis-zakwas z buraczków” otrzymał nominację do tegorocznych „Pereł”, którą Pani Ania odebrała na Gali 25 września 2022 roku.  Dwie „Perły” na koncie   – czyli  kolczyki już są, ale Pani Anna, to kobieta lubiąca wyzwania, dlatego współpraca rozwija się dalej i  zbieramy „Perły” na sznur ….

Podczas Targów Smaki Regionów oprócz „Pereł” przyznawana jest również inna prestiżowa nagroda- „Klucz do Polskiej Spiżarni”. Jest to nagroda honorowa, którą  Krajowa Kapituła Konkursu przyznaje osobom szczególnie zasłużonym dla ochrony dziedzictwa kulinarnego i rozwoju rynku produktów regionalnych i tradycyjnych . W tym roku  z rekomendacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego „Klucz” otrzymała Urszula Nowakowska, kierownik PZDR w Radziejowie. Niebagatelny udział w tym miała  Anna Patyk.

 

 

Urszula E. Nowakowska

K-PODR w Minikowie

 

Foto

Urszula Nowakowska, Jadwiga Patyk

„Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”.

Polskie Towarzystwo Ekonomiczne – Oddział w Bydgoszczy realizuje projekt „Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy”.

Informacja o naborze nr 14:

Czternasty nabór do projektu “Szansa na lepszy start 2 – wsparcie dla osób młodych pozostających bez pracy” realizowany będzie w terminie 22.08.2022-05.09.2022 r.

NABÓR DOTYCZY ŚCIEŻKI OGÓLNEJ (SZKOLENIOWEJ).

ZAPRASZAMY OSOBY Z CAŁEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO.

W ramach naboru planowane jest zrekrutowanie: 15 osób na ścieżkę ogólną.

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020-31.12.2022. Obszar realizacji projektu obejmuje całość województwa kujawsko-pomorskiego.

Zakłada się, że do grupy docelowej należy 60 osób biernych zawodowo w wieku 15-29 lat (zgodnie z definicjami wskazanymi w niniejszym regulaminie, liczba 60 osób obejmuje zarówno uczestników ścieżki ogólnej, jak i dotacyjnej), z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego (osoby fizyczne uczące się lub zamieszkujące na obszarze województwa kujawsko-pomorskiego w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), nie uczestniczących w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), z wyłączeniem grupy określonej dla trybu konkursowego w 1.3.1 POWER, tj. z wyłączeniem:

 • osób, które opuściły pieczę zastępczą (do 2 lat po opuszczeniu instytucji pieczy),
 • osób, które opuściły młodzieżowe ośrodki wychowawcze i młodzieżowe ośrodki socjoterapii (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osób, które opuściły specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze i specjalne ośrodki wychowawcze (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osób, które zakończyły naukę w szkole specjalnej (do 2 lat po zakończeniu nauki w szkole specjalnej),
 • matek przebywających w domach samotnej matki,
 • osób, które opuściły zakład karny lub areszt śledczy (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osób, które opuściły zakład poprawczy lub schronisko dla nieletnich (do 2 lat po opuszczeniu),
 • osób, które opuściły zakłady pracy chronionej (do 2 lat po zakończeniu zatrudnienia w zakładzie),
 • imigrantów (w tym osoby polskiego pochodzenia), reemigrantów, osób odchodzących z rolnictwa i ich rodziny, tzw. ubogich pracujących, osób zatrudnionych na umowach krótkoterminowych oraz pracujących w ramach umów cywilno-prawnych – wywodzących się z powyższych 7 wykluczonych grup docelowych.

W ramach grupy docelowej, w wyniku identyfikacji sytuacji problemowej, wyszczególniono następujące podgrupy (podane poniżej wartości dotyczą zarówno ścieżki ogólnej, jak i ścieżki dotacyjnej, w ramach której planowane jest zrekrutowanie 15 osób):

 • 37 kobiet,
 • 5 osób z niepełnosprawnościami (w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, a także osoby z zaburzeniami psychicznymi w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego),
 • 19 osób (w tym 11 kobiet i 8 mężczyzn) zamieszkujących (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego) miasta średnie, w tym miasta tracące funkcje społeczno-gospodarcze, tj. Brodnica, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie, Włocławek.

MOŻLIWOŚCI WSPARCIA W PROJEKCIE:

 

HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt realizowany jest w okresie 01.09.2020-31.12.2022.

WARUNKI UDZIAŁU W PROJEKCIE

Szczegółowe kryteria rekrutacji (uwaga szczegółowe warunki dla kandydatów na ścieżkę dotacyjną zostaną określone na późniejszym etapie):

 1. ocena formalna realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie:
 • weryfikację kompletności dokumentów i zgodności z dokumentacją projektową:
 • weryfikację kwalifikowalności kandydata – weryfikacja przynależności do grupy docelowej na podstawie oświadczeń, zaświadczeń i innych dokumentów przedłożonych przez:
 • czy kandydat jest osobą w wieku 15-29 lat na dzień składania formularza rekrutacyjnego (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu)[1],
 • czy kandydat należy do co najmniej jednej z poniższych w/w wykluczonych podgrup
 • czy kandydat złożył oświadczenie dot. gromadzenia, przetwarzania i przekazywania danych osobowych na potrzeby rekrutacji do projektu (oświadczenie stanowi integralną część formularza rekrutacyjnego) (weryfikacja na podstawie oświadczenia w formularzu).
 1. ocena merytoryczna cz. 1 realizowana przez kadrę zarządzającą obejmować będzie przyznanie punktów za przynależność kandydata do poszczególnych podgrup defaworyzowanych w grupie docelowej
 • kobiety +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
 • osoby niepełnosprawne +4 pkt. (weryfikacja na podstawie oryginału zaświadczenia o niepełnosprawności wydanego przez właściwy Zespół ds. orzekania o niepełnosprawności lub kopii orzeczenia o niepełnosprawności),
 • osoby zamieszkujące w rozumieniu Kodeksu Cywilnego Brodnicę, Chełmno, Grudziądz, Inowrocław, Nakło nad Notecią, Rypin, Świecie lub Włocławek +2 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
 • osoby o niskich kwalifikacjach +3 pkt. (weryfikacja na podstawie oświadczenia stanowiącego integralną część formularza rekrutacyjnego),
 • punkty mogą się sumować maksymalnie do 11,
 • przyznanie punktów zostanie zrealizowane na podstawie definicji poszczególnych podgrup określonych w regulaminie, w oparciu o oświadczenia bądź zaświadczenia,
 1. ocena merytoryczna cz. 2 realizowana przez kadrę zarządzającą wraz z doradcą zawodowym będzie polegała na odbyciu rozmowy kwalifikacyjnej z kandydatami (zaproszenie na rozmowę zostanie przekazane mailowo, telefonicznie lub drogą pocztową, w zależności od danych kontaktowych wskazanych w formularzu rekrutacyjnym, nie później niż 2 dni robocze przed planowanym terminem spotkania, przy czym za zgodą kandydata można ten termin przyspieszyć), w ramach której kandydaci zostaną ocenieni w ramach dwóch kryteriów:
 • motywacja do udziału w projekcie w skali od 1 do 15 punktów (największy poziom motywacji jest punktowany najwyżej),
 • przyczyny złej sytuacji na rynku pracy w skali od 1 do 25 punktów (najbardziej trwałe i trudne do przezwyciężenia bariery punktowane są najwyżej),
 • w ramach oceny można uzyskać maksymalnie 40 punktów, nie określono minimum punktowego,

Nabór formularzy rekrutacyjnych będzie odbywać się następującymi kanałami:

 1. osobiście w punkcie rekrutacyjnym bądź w trakcie spotkań informacyjnych (w ogłoszeniu o naborze każdorazowo zostanie wskazane, czy ta możliwość jest dostępna, ze względu na sytuację epidemiologiczną COVID-19),
 2. pocztą/kurierem na adres biura projektu, wskazany w ust. 5, pkt. a – uwaga: każdorazowo decyduje data wpływu formularza do biura projektu, a nie data stempla pocztowego,
 3. mailem w formie wydrukowanego podpisanego i zaparafowanego zeskanowanego dokumentu na adres szansa@pte.bydgoszcz.pl,
 4. telefonicznie pod numerem (52) 322 90 60, wyłącznie dla osób niepełnosprawnych z ograniczeniami mobilnościowymi (na etapie rozmowy telefonicznej osoba, od której w ten sposób pozyskiwane będą dane celem zgłoszenia zostanie zapoznana z klauzulą informacyjną RODO). Formuła telefoniczna polega na zanotowaniu przez pracownika biura danych podanych przez kandydata i w taki sposób uzupełniony formularz zostaje kandydatowi dostarczony osobiście bądź pocztowo do podpisu (uzupełnienie telefoniczne nie dotyczy elementów zgłoszenia obejmujących opis planowanej działalności gospodarczej). Brak możliwości uzyskania podpisu kandydata powoduje pozostawienie zgłoszenia bez rozpatrzenia.

Więcej informacji na stronie:https://pte.bydgoszcz.pl/projekty/szansa-2/

oraz na Facebook:https://www.facebook.com/szansanalepszystart2/

 

[1] Możliwe jest zakwalifikowanie również takiego kandydata, który spełni kryterium wieku dopiero w momencie uzyskania pierwszej formy wsparcia w projekcie.

„Kwaśne i przaśne”

Praca w polu  podczas żniw, kiedy jeszcze kosiło się kosą i sierpami, nie należała do lekkich. Skwar, spiekota, pył i kurz. I tylko siła rąk. Jakże ważny był wtedy posiłek, który miał wzmocnić nadwątlone siły. Prosty i  szybki  w  wykonaniu, jednocześnie pożywny, bo robota w polu do zmierzchu.

28 sierpnia w Kruszynie pod Włocławkiem województwo kujawsko-pomorskie świętowało dożynki. Jeśli  dożynki  to i konkurs na najlepszą potrawę żniwną. Zarząd Województwa Kujawsko-Pomorskiego wraz z  Departamentem Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego  zorganizował konkurs pt. „Kwaśne i przaśne potrawy żniwne”  dla Kół Gospodyń Wiejskich z obszaru województwa kujawsko-pomorskiego. Celem konkursu była identyfikacja regionalnego dziedzictwa kulinarnego związanego  z okresem żniw, zgromadzenie wiedzy o oryginalnych potrawach regionalnych serwowanych w poszczególnych regionach podczas żniw oraz promowanie i wykorzystanie lokalnych zasobów do budowania marki kulinarnej województwa kujawsko-pomorskiego. Główne kryteria oceny zgłoszonych  potraw to: dobór oraz walory smakowe, walory estetyczne i sposób ekspozycji, przygotowanie potraw w oparciu o tradycje kulinarne właściwe dla regionu reprezentowanego przez Koło Gospodyń Wiejskich oraz  dobór strojów uczestników konkursu. Kandydatów do miana najlepszej potrawy żniwnej zgłosiło 9 Starostw Powiatowych. Wśród zgłoszeń  przeważały zupy, ale nie zabrakło  mięsiwa i ryb.

Konkursowe potrawy żniwne:

Zupa wiśniowa – KGW ze Szczuplinek, powiat wąbrzeski

Szturchoty i mleko w kawałkach – KGW w Czołówku, powiat radziejowski

Zupa szczawiowa z jajkiem– KGW w Konecku, powiat aleksandrowski

Zupa Zagraj – KGW w Sumowie, powiat brodnicki

Peklówka żniwna – KGW w Kruszynie, powiat włocławski

Pstrąg w zielonym sosie z Gostycyna – KGW z Gostycyna, powiat tucholski

Ślepy śledź z ziemniakami w łupinach – KGW Olszowice, powiat inowrocławski

Pasztet z sarniny z żurawiną i sałatką leśną – KGW Słup, powiat grudziądzki

Żeberka kwaśnej Aliny – KGW Rafa z Dąbrowy Chełmińskiej, powiat bydgoski

Komisja konkursowa po degustacji i obradach wytypowała  laureatów:

I miejsce Szturchoty i mleko w kawałkach –   szturchane to nic innego jak, nieodzowne na Kujawach,  kartofle okraszone skwarkami oraz kawałkami mięsiwa  z zsiadłym mlekiem, które jak dobrze zsiądzie to nożem trzeba kroić, stąd  mleko „ w kawałkach”.

Laureatka II miejsca to Zupa wiśniowa–  potrawa lekka, z sezonowych owoców z pszennymi  kluskami gotowanymi bezpośrednio w zupie, bez goździków, zaciągnięta słodką śmietaną.

III miejsce –  Ślepy śledź z ziemniakami w łupinach , a raczej jego namiastka ( dlatego ślepy, ze względu na małe ilości, których trzeba się doszukiwać w śmietanie) w  orzeźwiającej , chłodnej  śmietanie z dodatkiem cebuli i  jabłka oraz dobieranymi ziemniakami gotowanymi w łupinach.

Kolejne IV miejsce przypadło kwaśnej i przaśnej Zupie szczawiowej z jajkiem, zabielanej śmietaną i mąką.

Grono laureatów zamyka potrawa dobrze znana na Kujawach, do dzisiaj sporządzana – Peklówka żniwna czyli różne części przerobionego świniaka w wekach: golonka, boczek czy biała kiełbasa, zatopione w aromatycznej galaretce lub w smalczyku.

Potrawy prezentowano na stoiskach powiatowych. Degustacji potraw uroku dodawały: swojskie zastawy , snopki siana, polne kwiaty i  przaśne obrusy; piękne wianki na głowach Pań, czerwone trzewiki i  regionalne hafty na strojach.

FOTORELACJA:

Urszula E. Nowakowska

K-PODR w Minikowie

 

PUP w Mogilnie realizuje projekt „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (V)”

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie w okresie od 01.01.2021 r. do 31.12.2022 r. realizuje projekt pn.: „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim (V)” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa I Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Działanie 1.1 Wsparcie osób młodych na regionalnym rynku pracy – projekty pozakonkursowe, Poddziałanie 1.1.1 Wsparcie udzielane z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Głównym celem projektu jest zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia pozostających bez pracy w powiecie mogileńskim. Uczestnikami projektu mogą być osoby młode w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w PUP w Mogilnie jako bezrobotne. Projekt skierowany jest w szczególności do osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET), osób z niepełnosprawnościami, osób długotrwale bezrobotnych oraz osób o niskich kwalifikacjach.

W ramach projektu realizowana jest indywidualna i kompleksowa aktywizacja zawodowo edukacyjna osób młodych. Każdy z uczestników objęty jest Indywidualnym Planem Działania, a także poradnictwem zawodowym lub/i pośrednictwem pracy. W zależności od indywidualnych potrzeb, osoby biorące udział w projekcie korzystają z form aktywizacji dobranych tak, aby maksymalnie wzrosła efektywność podejmowanych wobec nich działań.

W ramach projektu realizowane są następujące usługi i instrumenty rynku pracy:

 • Usługi związane z zatrudnieniem, takie jak: poradnictwo zawodowe, którego celem jest promowanie aktywnych postaw, uświadamianie konieczności planowania kariery i rozwoju zawodowego, promowanie mobilności, przedsiębiorczości oraz umiejętności dostosowania się do zmieniających się warunków na rynku pracy lub/i pośrednictwo pracy, którego zadaniem jest udzielenie pomocy osobom bezrobotnym poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w znalezieniu odpowiednich pracowników.
 • Staże pomagają uczestnikom w zdobyciu umiejętności praktycznych oraz doświadczeń zawodowych w rzeczywistych warunkach pracy. Pozwalają pracodawcy ocenić i sprawdzić przyszłego pracownika.
 • Jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej przeznaczone są dla osób przedsiębiorczych, dla których barierą w samozatrudnieniu jest brak wystarczających środków finansowych.
 • Bon na zasiedlenie to środki przeznaczone na pokrycie kosztów zamieszkania związanych z podjęciem przez bezrobotnego poza miejscem dotychczasowego zamieszkania zatrudnienia, innej pracy zarobkowej lub działalności gospodarczej.
 • Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego umożliwia otrzymanie zwrotu kosztów utworzonego stanowiska pracy pod warunkiem zatrudnienia skierowanej osoby bezrobotnej na co najmniej 24 miesiące.

Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie pracy po zakończeniu udziału w projekcie przez co najmniej:
– 44% uczestników w najtrudniejszej sytuacji (osoby z niepełnosprawnościami, osoby długotrwale bezrobotne, osoby z niskimi kwalifikacjami, imigranci, reemigranci);
– 59,5% uczestników, którzy nie należą do ww. grup.

Wartość projektu EFS: 2 959 058,78 zł
Dofinansowanie projektu z UE: 2 493 894,73 zł

Rekrutacja uczestników projektu prowadzona jest w sposób ciągły do wyczerpania zaplanowanych w danym roku form wsparcia z uwzględnieniem kryteriów udziału w projekcie.

Szczegółowe informacje nt. realizowanych form wsparcia uzyskać można w Powiatowym Urzędzie Pracy w Mogilnie:

 • informacje nt. staży i bonów na zasiedlenie: pokój nr 8, tel.: 52 318 67 30 lub 52 318 67 31;
 • informacje nt. jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz refundacji kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy: pokój nr 6, tel.: 52 318 67 39, 52 318 67 36 lub 52 318 67 45.

Powiatowy Urząd Pracy w Mogilnie zapewnia możliwość skorzystania ze wsparcia byłym uczestnikom projektów realizowanych w celu tematycznym 9 w regionalnych programach operacyjnych, o ile kwalifikują się do udziału w projekcie.

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje program szkoIeniowo-doradczy Akademia Menadżera lnnowacji (AMl)

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości realizuje autorski program szkoIeniowo-doradczy Akademia Menadżera lnnowacji (AMl)  do którego serdecznie zaprasza przedsiębiorców w bez względu na branżę i rodzaj prowadzonej działalności. AMl to program dopasowany do potrzeb przedsiębiorców otwartych na wdrażanie zmian w swoich firmach i zarządzanie innowacjami. Wykładowcami i doradcami AMl są uznani eksperci, praktycy, liderzy i mentorzy z dziedziny wdrażania i zarządzania innowacjami. Realizacja szkoleń i doradztwa AMl pozwala na podniesienie kompetencji i wykształcenie menadżerów innowacji nowej generacji. Przedsiębiorcy mogą liczyć na dofinansowanie ze środków Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 w wysokości 80% dla mikro, małych i średnich firm oraz 50% dla dużych przedsiębiorstw.

Nabór rozpoczął się 25 lipca i potrwa do 9 września br.

Zainteresowanych udziałem w projekcie zapraszamy na stronę: https://www.parp.gov.pl/component/grants/grants/akademia-menadzera-innowacji oraz do kontaktu pod numerem tel. 801 332 202 / 22 574 07 07 lub na adres mailowy: aminnowacii@ parp.gov.pl.

Zioła dla wzmocnienia… agroturystycznego biznesu

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.

Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 – Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej

„Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020.

Artykuł przygotowany przez Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie

 

O tym, że zioła mogą stanowić interesującą i opłacalną specjalizację oferty obiektu agroturystycznego mówiono podczas konferencji i warsztatów pn. „Magiczno-praktyczne właściwości ziół – produkcja zielarska bazą do budowania oferty turystycznej na obszarach wiejskich”, zorganizowanych 22 czerwca w Minikowie.

Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego (KPODR) we współpracy z Politechniką Bydgoską im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich przygotowali dla uczestników wydarzenia program, który na jeden dzień pozwolił im przenieść się do woniejących pełnią lata wiejskich ogrodów, zasięgnąć ludowej mądrości i przywrócić czar dawnych wierzeń. Tego dnia pomieszczenia budynku Centrum Transferu Wiedzy i Innowacji im. Leona Janty-Połczyńskiego wypełniły się zapachem dorodnych wianków kupalnych, lawendowych kosmetyków i prozdrowotnych mieszanek ziołowych. Z Centrum Dziedzictwa Kulinarnego i Turystyki Wiejskiej unosił się zaś obezwładniający aromat dzikiej kuchni.

Pokaz ekstrakcji olejku eterycznego z lawendy przy użyciu miedzianego alembiku

Wianki kupalne tworzy się z roślin o określonych „mocach” i właściwościach, lecz niezbędnym elementem każdego z nich jest świeczka (!), aby został dostrzeżony przez wybranka

Tworzenie unikatowych grafik podczas warsztatów z prozdrowotnych walorów ziół

Prezentacja okazów ziół na poletkach uprawnych w Minikowie

Wydarzenie było skierowane przede wszystkim do przedstawicieli branży turystyki wiejskiej, którzy uczestnicząc w nim mogli uzyskać wiedzę niezbędną do podnoszenia atrakcyjności swoich obiektów w oczach turystów. Oczekiwania klientów korzystających z usług obiektów turystyki wiejskiej oparte są przede wszystkim na potrzebie doświadczenia bliskiego kontaktu z naturą, ale też kulturą wsi, jej tradycją i obrzędowością. Pobyt w agroturystyce może być doznaniem szczególnym, gdyż powiązanym ściśle z działalnością gospodarstwa rolnego. Zdaje się to jednak schodzić na dalszy plan w obliczu wypełniania codziennych obowiązków związanych z organizacją pobytu gości. A jednak umiejętne wykorzystanie tych zasobów w ofercie turystycznej obiektu, sprzyja specjalizacji i precyzyjnemu określeniu grupy docelowej, co w konsekwencji może przyczynić się do komercyjnego sukcesu przedsięwzięcia. Włączenie upraw roślin zielnych w profil produkcyjny gospodarstwa tworzy liczne możliwości kreowania usług turystycznych, począwszy od sprzedaży surowca i jego przetworów, poprzez organizację warsztatów tematycznych, na odnowie biologicznej kończąc.

O tym jak stworzyć rzeczową acz magiczną ofertę obiektu i zaspokoić potrzeby gości opowiadała Aleksandra Hapka z KPODR. Nie zabrakło też przykładów dobrych praktyk z różnych zakątków naszego kraju oraz propozycji szytych na miarę naszego regionu – herbatki z ziołowych wianków widnieją na liście produktów tradycyjnych naszego województwa od 2013 roku, lecz ze świecą szukać miejsca, w którym można by się ich napić. Może czas najwyższy wprowadzić je na nasze agroturystyczne stoły?

Jednak by móc je wprowadzić trzeba je wpierw wyprowadzić, najlepiej z przydomowego ogrodu. O tym, że nawet najmniejszy ogród może być źródłem satysfakcji gospodarza i pociechą dla oka gościa mówiła Katarzyna Rymarz z „Makowego Lata” – właścicielka pokazowego, ale przede wszystkim użytkowego ogrodu ziołowego z Sienna w powiecie bydgoskim. Według niej dobrze założony i prowadzony ogród to ten, w którym wszystko ze sobą współgra, wspiera się, a nie wypiera. Służy zaspokojeniu określonych celów, a tych może być naprawdę wiele. Ogród rekreacyjny, zielny, warzywny – spiżarnia, kwiaciarnia, apteka i dużo, dużo więcej.

Ale jakie gatunki wybrać? Skąd pewność, że sprawdzą się w naszym klimacie? Wiedzą z tego zakresu podzieliła się z uczestnikami prof. dr hab. inż. Jadwiga Andrzejewska z Politechniki Bydgoskiej podczas prezentacji okazów na poletkach uprawnych w Minikowie. Uczestnicy mogli nie tylko zobaczyć z bliska czym charakteryzuje się dana roślina, ale przede wszystkim poczuć jak pachną, a nawet jak smakują nasze rodzime zioła.

Dopełnieniem części konferencyjnej były warsztaty, podczas których doświadczeni specjaliści, w tym osoby od lat świadczące usługi z zakresu turystyki wiejskiej w naszym regionie, zaprezentowali różne sposoby wykorzystania surowca zielarskiego w żywieniu i ofercie usług dla gości agroturystyki. Odbyły się zajęcia rękodzielnicze – wicie wianków kupalnych, kulinarne – dzika kuchnia, a także kosmetyczne i wykorzystujące prozdrowotne walory ziół.

Choć Noc Kupały miała miejsce dzień wcześniej, było to wielkie święto ziół, a pozytywny odbiór wydarzenia pokazał, że temat kreowania oferty turystyki wiejskiej na bazie produkcji zielarskiej jest aktualny i z pewnością będzie kontynuowany w ramach kolejnych szkoleń organizowanych przez KPODR.

Konferencja i warsztaty zostały przeprowadzone w ramach operacji pn. „Magiczno-praktyczne właściwości ziół – produkcja zielarska bazą do budowania oferty turystycznej na obszarach wiejskich”, dofinansowanej  ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020. Zachęcamy do odwiedzenia portalu KSOW – www.ksow.pl i zostania Partnerem Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.

Tekst i fot. Aleksandra Hapka, KPODR

Zanim założysz działalność pozarolniczą najpierw ją zaplanuj!

Założenie działalności pozarolniczej od strony formalnej nie wymaga wielkiego wysiłku. Dużo więcej trudności pojawia się podczas prowadzenia biznesu, który wymaga wielozadaniowości oraz ciągłego dążenia do zwiększania przychodów.

W pierwszym roku upada średnio 80% nowych działalności gospodarczych. Z raportu Euler Hermes wynika, że największym problemem dla młodych biznesów w Polsce są niska rentowność oraz duża konkurencja na rynku. Dowiadujemy się również z niego, że nawet jeśli biznes przynosi dochody na początku funkcjonowania, to nie zawsze jest przygotowany na nagłe wypadki losowe. Niskie marże i duża konkurencja rynkowa powodują, że firmy często nie mogą sobie pozwolić na zabezpieczenia.

Znając powody niepowodzeń biznesów należy najpierw dobrze przemyśleć swoją strategię marketingową, czyli zestaw jasno określonych zasad postępowania oraz działań realizowanych przez przedsiębiorstwo w celu efektywnego prowadzenia działalności i maksymalizacji zysku. Kwestią kluczową jest to, aby stworzona strategia była elastyczna i zawierała możliwości wprowadzenia ewentualnych modyfikacji w momencie zdarzeń losowych. Dzięki temu nie tylko zmniejszy się ryzyko niepowodzenia biznesu, ale pozwoli to na dopasowanie do zmieniających się trendów i oczekiwań klientów.

Kolejnym ważnym krokiem przed założeniem działalności pozarolniczej jest zweryfikowanie, czy pomysł faktycznie ma szanse przetrwania na rynku, np. metodą analityczną SWOT. Należy także przeanalizować, czy wprowadzany produkt lub usługa:

 • – już istnieje na rynku,
 • – jaką ma cenę,
 • – jak wygląda oferta konkurencji,
 • – czymś się wyróżnia.

Weryfikując pomysł na działalność pozarolniczą warto również spojrzeć z perspektywy klienta i sprawdzić, czy  wprowadzana oferta rozwiązuje jego problemy. Należy uważnie przyjrzeć się konsumentowi i zaobserwować jak on rozwiązuje problemy, które miałaby rozwiązać wprowadzana oferta. To klient wybiera ofertę, płaci za nią, dlatego też, to od klienta powinna zostać uzyskana informacja jakiej oferty potrzebuje.

Żeby się tego dowiedzieć można skorzystać z kilku rozwiązań. Często wybieranymi metodami jest przeprowadzenie ankiet bądź wywiadów. Jeśli okaże się, że oferowany pomysł nie zainteresował naszych odbiorców, to jest jeszcze czas na jego zmodyfikowanie i ulepszenie przed rozpoczęciem biznesu. Dzięki takim badaniom można również uzyskać wiele istotnych informacji na temat potencjalnych klientów.

Określenie grupy docelowej dla nowego biznesu jest jednym z kluczowych elementów powodzenia. Warto mieć na uwadze, że nie ma oferty, której odbiorcami będą wszyscy. Jeśli coś jest dla wszystkich, to jest dla nikogo. Dlatego bardzo istotne jest to, aby trafić z ofertą do konkretnej, wybranej grupy osób. Warto zwizualizować sobie jak będzie wyglądał nasz odbiorca, pod kątem wybranych cech np.: płeć, wiek, miejsce zamieszkania (wieś, duże miasto), wysokość zarobków (co jest istotne przy późniejszym ustalaniu cen produktów) oraz problem, jaki ma być rozwiązany w ramach nowej oferty.
Opracowanie własne                            Należy mieć świadomość tego, do kogo kieruje się ofertę, aby móc ją odpowiednio zareklamować i w efekcie końcowym                                                                     sprzedać.

Jeśli została określona grupa docelowa dla naszego biznesu, następnie należy się zastanowić, jak do niej dotrzeć, aby przedstawić wprowadzaną ofertę. W Internecie istnieje wiele kanałów komunikacji z klientem. Ważne, aby wybrać odpowiedni dla naszej działalności pozarolniczej. Warto zastanowić się, gdzie nasi potencjalni klienci spędzają czas w Internecie bądź poza nim. Można założyć fanpage na Facebooku, skorzystać z grup facebookowych, założyć profil na Instagramie lub prostą stronę lądowania, która pozwoli zebrać adresy mailowe zainteresowanych osób, w zamian za udostępnienie ciekawego dla nich materiału (np. e-booka, nagrania czy wideo szkolenia). Poza Internetem kanałem dotarcia do klienta będzie np. lokalna gazeta, radio, banery informacyjne, ulotki, plakaty.Fot. https://pixabay.com/pl/photos/strategie-marketingowe-3105875/

Aby sprawdzić czy wybrane działania marketingowe są skuteczne i dają efekty można posłużyć się tzw. kluczowe wskaźnikiem efektywności (KPI). Za pomocą tego narzędzia można zrozumieć, jak podejmowane decyzje marketingowe wpływają na rozwój biznesu i jakie są osiągane wyniki. Na początku działalności najlepiej skupić się na mierzeniu: sprzedaży, ilości zapytań, ruchu na www i w social mediach, zasięgów komunikatów, przyrostu liczby obserwujących profile i ilości interakcji w social mediach.

Planując biznes warto rozpisać konkretny plan działalności marketingowej. Można do tego wykorzystać arkusze kalkulacyjne, kalendarz. Przykładowe działania to np. regularne publikacje w social mediach, prowadzenie bloga, przygotowanie wideo, wdrożenie reklam płatnych, udział w targach branżowych oraz lokalnych wydarzeniach, dystrybucja ulotek, broszur, plakatów. Kluczowe jest to, aby prowadzić je systematycznie i określić ramy czasowe dla danego działania.

Zanim jednak zostaną podjęte działania reklamowe należy pamiętać, aby najpierw zaplanować na nie budżet, czyli tzw. budżet marketingowy. Inwestując w takie działania w teraźniejszości efekt osiągniemy w przyszłości. Dlatego konieczne jest baczne obserwowanie zmian na rynku, by dopasowywać się do bieżącej sytuacji. W budżecie marketingowym należy uwzględnić nie tylko środki na reklamę. Istotny jest również budżet marketingowy na: współpracę z freelancerami, koszty utrzymania witryny internetowej, koszty tworzenia treści (blog, treści produktowe, poradniki, e-booki, podcasty, nagrania wideo itp.), koszty zdjęć produktowych.

Prowadzenie działalności gospodarczej wymaga od przedsiębiorcy umiejętności na wielu płaszczyznach, a jedną z nich jest planowanie i przewidywanie. Podsumowując, podstawowa strategia marketingowa powinna zawierać:

 • – analizę rynku i firmy,
 • – określenie grupy docelowej,
 • – kanały komunikacji marketingowej,
 • – wskaźniki efektywności (KPI),
 • – plan działania,
 • – zasoby i budżet marketingowy.

Dobrze przygotowany plan działalności pozarolniczej to pierwszy krok do tego, aby jak najbardziej zminimalizować ryzyko niepowodzenia biznesu.

 

Marta Bettin,
KPODR

Opracowano na podstawie:

– https://www.biznesinfo.pl/ile-biznesow-upada-w-ciagu-roku-statystyki

– https://businessinsider.com.pl/firmy/dla-firm/strategia-marketingowa-czym-jest-i-na-czym-polega/xwpwy1y