Dział Rozwoju Obszarów Wiejskich

Możliwość rozwoju turystyki nastawionej na sport i aktywność fizyczną na obszarach wiejskich w Polsce jest bardzo duża. Tworzenie gospodarstw agroturystycznych nastawionych na turystykę kwalifikowaną może być odpowiedzią na potrzeby dzisiejszego turysty, który potrzebuje uciec od zgiełku i innych trudności występujących w wielkich miastach.   Agroturystyka kwalifikowana, odbywa się na obszarach wiejskich w oparciu o ofertę gospodarstw agroturystycznych, wiąże się z podejmowaniem rekreacji ruchowej przy wykorzystaniu istniejących walorów przyrodniczych regionu, takich jak lasy, jeziora, rzeki, ukształtowanie terenu oraz wymaga od uczestnika aktywności fizycznej i umiejętności korzystania z infrastruktury (szlaki piesze, rowerowe, konne, boiska do gry itp.) oraz sprzętu sportowo-rekreacyjnego (rower, kajak, nordic walking i inne). Jest to najwyższa forma specjalizacji turystycznej realizowanej na obszarach wiejskich w oparciu o ofertę rekreacji ruchowej gospodarstw agroturystycznych. Osoby poszukujące turystyki kwalifikowanej mają chęć kontaktu z naturą oraz coraz częściej potrzebę aktywności fizycznej i są wobec oferty sportowej coraz bardziej wymagający. Są to najczęściej turyści świadomi. Interesuje ich dziedzictwo przyrodnicze i kulturowe regionu, przejawiają troskę o środowisko naturalne, ale również o swoje zdrowie i dobre samopoczucie. Wybierając formy aktywności preferują turystykę pieszą i rowerową, kajakarstwo, jeździectwo oraz inne formy wypoczynku, możliwe do zrealizowania głównie lub często wyłącznie poza granicami dużych miast. Aby spełnić te wszystkie potrzeby turysty bardzo ważne jest to, aby sam gospodarz wykazał zainteresowanie tego typu ofertą. Dlatego też oferta wypoczynkowa gospodarstw agroturystycznych wymaga od gospodarzy  wyspecjalizowania w dziedzinie kultury fizycznej oraz pełnienia roli instruktorów oraz animatorów czasu wolnego, gdyż coraz większy udział w rynku agroturystycznym będą miały gospodarstwa wyspecjalizowane, z ofertą przeznaczoną dla konkretnego segmentu turystów kwalifikowanych, aktywnych, a coraz mniejszy typowe gospodarstwa rolne świadczące podstawowe usługi turystyczne na wsi. Ponadto potrzebne jest też podnoszenie estetyzacji wsi, poprawy istniejącej infrastruktury technicznej oraz tworzenia nowej. Świadomość znaczenia aktywności fizycznej wśród mieszkańców dużych miast jest bardzo wysoka i zostaje przenoszona na obszary wiejskie, gdzie uczy, że uprawianie sportu jest ważne nie tylko dla zdrowia, ale jest też elementem wychowania zdrowotnego. W naszych wyobrażeniach niestety sport nie bardzo łączy się z wsią, a obszary wiejskie mają dogodne warunki do tego, aby oferować uprawianie jego wybranych dyscyplin. Posiadają zaplecze przyrodnicze i miejsce do rozwoju aktywności fizycznej. O tym czy środowisko przyrodnicze będzie uznawane za atrakcyjne miejsce do  rekreacji decydują stopień zmiany otoczenia w stosunku do otoczenia z życia codziennego. Są to walory widokowe, a szczególnie zmienność krajobrazu i jego różnorodność. Oczywiście konieczny jest również „pomysł” oraz infrastruktura sportowa, która sprzyja podejmowaniu aktywności ruchowej. Chcąc podjąć się pozarolniczej działalności turystycznej powinno się wykorzystywać istniejącą infrastrukturę rekreacyjną i turystyczną, a także ją przygotowywać. Źródło: Turystyka wiejska. Zagadnienie przyrodnicze i kulturowe. Tom II, Katedra Turystyki Wiejskiej, Poznań 2016 Marta Bettin Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego Fot. archiwum redakcji